Algemene Voorwaarden Holidays Italy

De algemene voorwaarden van Holidays Italy zoals hieronder weergegeven representeren het bedrijf Holidays Italy, gevestigd te Arnhem, Nederland.

 

Artikel 1               Toepasbaarheid

Artikel 2               Definities

Artikel 3               (Totstandkoming) Reisovereenkomst

Artikel 4               Reisuitvoering

Artikel 5               Betaling Reissom

Artikel 6               Annulering

Artikel 7               Reisdocumenten

Artikel 8               Voorzien van informatie

Artikel 9               Klachten

Artikel 10             Aansprakelijkheid

Artikel 11             Wijziging door Holidays Italy

Artikel 12             Wijziging door de reiziger

Artikel 13             Geschillen

Artikel 14             Privacy

Artikel 15             Hulpverlening

 

 

Artikel 1               Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten aangeboden door Holidays Italy, alsmede op pakketreizen samengesteld door Holidays Italy op aanvraag van de reiziger.

 

Artikel 2               Definities

Reisovereenkomt, de overeenkomst waar Holidays Italy de consument voorziet van een van tevoren samengestelde reis, activiteit en / of overnachting voor een periode van tenminste 24 uur.

Reissom, de totaalsom aan kosten voor de consument, kenbaar gemaakt middels een reissom / factuur aan de consument.

Reiziger, de consument die daadwerkelijk de door Holidays Italy aangeboden dienst boekt via Holidays Italy en op reis gaat.

Reisagent, een medewerker actief voor Holidays Italy.

De reisovereenkomst komt tot stand nadat u akkoord bent gegaan met onze reisvoorwaarden.

 

Artikel 3               (Totstandkoming) Reisovereenkomst

 

1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Holidays Italy. De aanvaarding kan zowel telefonisch, per e-mail of per brief plaatsvinden.

2. De inhoud van de (reis)overeenkomst wordt bepaald door de publicatie van Holidays Italy en eventueel schriftelijk of mondeling bevestigde afwijkingen/aanvullingen. Mocht de boekingsbevestiging van Holidays Italy essentieel afwijken van de  gesloten overeenkomst, dan heeft de reiziger gedurende 4 dagen na de verzenddatum van de schriftelijke weergave, doch minimaal 2 dagen voor aanvang van de reis, het recht de overeenkomst kosteloos doch schriftelijk te wijzigen of te annuleren.

3. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een derde een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze reisovereenkomst voortvloeien.

4. Het overeenkomen van een reisovereenkomst impliceert dat de reiziger akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Holidays Italy.

 

Artikel 4               Reisuitvoering

1. Holidays Italy is gerechtigd voor de uitvoering van de reisovereenkomsten derden in te schakelen.

2. De informatie die bij de reisbescheiden wordt verstrekt, maakt deel uit van de reisovereenkomst. Zorg dus dat u deze leest.

3. De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, terstond mondeling, telefonisch, of schriftelijk per e-mail aan de betrokken dienstverlener en aan Holidays Italy ter plekke te melden. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke tijd opgelost wordt, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met het hoofdkantoor van Holidays Italy te Arnhem.                   

 

Artikel 5              Betaling reissom

                             Rente en incassokosten

BETALING

1. Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling aan Holidays Italy te voldoen die gelijk is aan 10% van de totale overeengekomen reissom afgerond naar boven en die ten minste € 250 per reiziger bedraagt.
2. Het is dringend noodzakelijk dat het restant van de reissom uiterlijk 35 kalenderdagen (5 weken) voor vertrek in het bezit dient te zijn van Holidays Italy. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.
3. Indien de reisovereenkomst binnen 35 kalenderdagen (5 weken) voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
4. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Exit Reizen heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Vertragingen bij het toezenden van reisbescheiden, veroorzaakt door te laat ontvangen betaling zijn voor het risico van de reiziger. Mocht een betaling niet uiterlijk 35 kalenderdagen, of eerder indien specifiek vermeld, voor vertrek binnen zijn, behoudt Holidays Italy tevens het recht, eventuele tariefverhogingen aan de reiziger door te belasten of de reis te annuleren met doorbelasting van de annuleringskosten. 
Rente en incassokosten
 
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 45,40, tenzij dit bedrag, de incasso-werkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.
 
Artikel 6               Annulering       
                       

Artikel 6, lid 1

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:


a. bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: de aanbetaling;
b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de dag van aankomst: 35% van de reissom;
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de dag van aankomst: 40% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
e. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
f. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom
g. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom
Artikel 6, lid 2
De in dit artikel bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden
Artikel 6, lid 3
Indien de reiziger aantoont dat de door de reisorganisator geleden schade minder is dan de in het eerste lid bedoelde bedragen, zullen hem de lagere kosten worden berekend.
Artikel 6, lid 7
Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
 
Artikel 7               Reisdocumenten / bescheiden

 

1. Holidays Italy zal zich inspannen om de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek aan de reiziger ter hand te stellen. In sommige gevallen, zoals bij boekingen die kortstondig voor vertrek tot stand komen, kunnen reisbescheiden op het vliegveld van vertrek bij onze afhandelingsagent, of in het eerste verblijf van de reiziger worden klaargelegd. Indien de reisbescheiden niet naar het opgegeven (e-mail)adres van de reiziger worden gestuurd, ontvangt de reiziger daarover bericht. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de reiziger zich ervan te overtuigen bij vertrek in bezit te zijn van de juiste reisbescheiden en enige discrepantie terstond te melden. E-tickets, vouchers van hotels, huurauto's of andere geboekte onderdelen bevatten relevante informatie over uw reservering, vormen een bewijs van betaling en heeft u nodig bij het inchecken. 

2. Op de reiziger rust de zorgvuldigheidsplicht om bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisbescheiden en documenten, zoals een geldig paspoort of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en bij gebruikmaking van huurauto’s een geldig nationaal rijbewijs. 

3. Wanneer bij vertrek of in de loop van de geboekte reis blijkt dat een reiziger niet beschikt over de vereiste reis- en/of grensdocumenten, is Holidays Italy hiervoor niet aansprakelijk te stellen. 

4. De reiziger die om een van de redenen genoemd in artikel 7.2 dan wel artikel 7.3 niet (verder) aan de reis kan deelnemen, heeft geen aanspraak op restitutie van (een deel van) de reissom. Bij annulering van de reis, zijn de kosten voor rekening en risico van de reiziger. 

 

Artikel 8               Voorzien van informatie

Het verstrekken van de aanvullende gegevens voor de juiste uitvoering van de reis is de verantwoordelijkheid van de hoofdboeker. Wanneer de consument verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Holidays Italy en/of een van haar relaties, mogen die kosten in rekening worden gebracht. 

Holidays Italy verstrekt de consument kort na de totstandkoming van de reisovereenkomst informatie over de mogelijkheden tot het afsluiten van een annuleringskosten- en/of een reisverzekering. 

 

Artikel 9               Klachten

Indien de consument in één van de reiscomponenten, diensten een onvolkomenheid aantreft dient hij dit direct te melden aan de leverancier van de dienst of het product zodat deze klacht zo spoedig mogelijk kan verholpen worden. Wordt de klacht niet naar behoren opgelost dan dient de reiziger dat te melden aan Holidays Italy te Arnhem. Klachten dienen na terugkomst dan wel uiterlijk na 1 maand van de oorspronkelijke retour datum schriftelijk bij Holidays Italy ingediend te worden. Wij zullen er alles aan doen om uw vakantie te doen slagen en nemen klachten zeer serieus. Wij kunnen alleen een passende en goede oplossing aandragen ten tijde van uw vakantie en niet na terugkeer in het thuisland. Op alle geschillen tussen Holidays Italy en de consument is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter kan van deze geschillen kennis nemen.

 

Artikel 10            Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid en overmacht
Holidays Italy is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. 
Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met hierboven bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen. Zonder melding van de tekortkoming vervalt alle aansprakelijkheid van Holidays Italy.

Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met boven bedoelde verwachtingen, is Holidays Italy verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: 
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of 
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of 
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Holidays Italy of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of 
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht zoals hieronder beschreven. 
Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 


Wettelijke bedenktijd.Artikel 11              Wijziging door Holidays Italy     (opzeggingen, wijzigingen)

Wijzigingen
Holidays Italy heeft recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Holidays Italy in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien Holidays Italy door de wijzigingen geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
Holidays Italy moet de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. De verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijzigingen afwijzen. Het alternatief dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
1. De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
2. De aard en klasse van de accommodatie;
3. De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij even bedoelde beoordeling moet rekening gehouden worden met:
1. De samenstelling van het reisgezelschap
2. De aan Holidays Italy bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s);
3. De door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daarvan, die door Holidays Italy schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd;
4. Bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger als van wezenlijk belang zijn opgegeven.
Holidays Italy mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde, omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
Indien Holidays Italy jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Holidays Italy ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

 
Artikel 12            Wijziging door de reiziger
 
Artikel 8, lid 1
Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaats stelling.
Artikel 8, lid 2
De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, evenals wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
 

Artikel 13            Geschillen

Alle geschillen, ook die welke slechts door één van partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Holidays Italy aangegane reisovereenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door een bevoegde Rechter in Nederland, tenzij Holidays Italy en de reiziger zijn overeengekomen het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.
 
 

 

Artikel 14            Privacy

 

Alle gegevens door de reiziger verstrekt aan Holidays Italy zijn strikt vertrouwelijk en Holidays Italy zal deze verstrekte gegevens voor niets anders inzetten dan het boeken van de reis als wel de afhandeling van de reissom.

 

Artikel 15            Hulpverlening

 

1. Holidays Italy is naar gelang van de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt conform hetgeen Holidays Italy en de reiziger op grond van de reisovereenkomst zijn overeengekomen. De reiziger dient na constatering hiervan, hulp terstond aan te vragen.

2. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevraagd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger.